Jsme nebankovní poskytovatel i samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ č. 02/2018

aktualizace ke dni 6.09.2021

Společnost Hypo Trading s.r.o., IČ: 044 36 326, se sídlem Kroměříž, Tovačovského 318/18, PSČ 767 01, vedená u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 89923, zastoupená Ing. Monikou Šmidovou, jednatelkou (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele našich webových stránek www.htpujcka.cz, zejména klienty, zprostředkovatele a dodavatele informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme v našich vztazích s Vámi vždy těmito zásadami řídit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a právní základ jejich zpracování;
 • komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese ou@hypotrading.cz.

INFORMACE O FUNKCI POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Vladimír Kubík, advokát, se sídlem Kroměříž, Tovačovského 318/18, PSČ 767 01, IČ: 675 78 241, ev. č. ČAK: 12228.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • adresa nebo sídlo společnosti;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa.

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let. Osobní údaje osob mladších 18 let nezpracováváme.

COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory, které webové stránky ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě webu. Pomocí cookies webová stránka pozná, jestli jste na ní už někdy byli a jaké části webu si prohlížíte.

Informace, které získáme pomocí souborů cookies, můžeme využít k následujícím účelům:

 • rozeznání vašeho přístroje při návštěvě webu,
 • zlepšení použitelnosti webu,
 • zvýšení uživatelského pohodlí na našem webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají,
 • analýza používání webové stránky a měření výkonnosti,
 • přizpůsobení webu pro uživatele, včetně personalizace reklam, které mohou být pro uživatele zajímavé.

NASTAVENÍ COOKIES

Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče. Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit. Uživatel může již uložené soubory cookies vymazat.

Zablokování souborů cookies však může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky www.htpujcka.cz.

Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče.

SEZNAM COOKIES

Služba Účel
Google Analytics Používáme Google Analytics k měření a vyhodnocováním úspěšnosti webových stránek

Podrobnější informace ohledně cookies jsou uvedeny na www.htpujcka.cz.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Právním základem pro toto zpracování je zpracování pro účely plnění smlouvy.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik.

Právním základem pro výše uvedené zpracování je náš oprávněný zájem na propagaci našich výrobků a zároveň na zkvalitňování námi poskytovaných služeb.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat email s příslušnou žádostí na ou@hypotrading.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují:

 • serverové, webové, cloudové a IT služby;
 • účetní služby;
 • právní služby.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců osobních údajů získáte na základě žádosti zaslané na e-mail ou@hypotrading.cz.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše osobní údaje tedy uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních závazků, řešení sporů a právní vynucování našich dohod. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se také skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k poskytování produktů a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování výkonu těchto produktů, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat?
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, je obecně vhodné používat zkrácené období uchovávání dat.
 • Zavedli a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytli jste souhlas s prodloužením doby uchovávání informací? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz;
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, v případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI, DOTAZY

Pokud máte připomínky nebo stížnosti týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte nás prosím pomocí emailové adresy ou@hypotrading.cz. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do 30 dnů.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

V dnešní době plné moderních technologií existuje sice nepatrné, ale přesto riziko, že by mohlo dojít k úniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejmodernější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejnovější software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

ZMĚNY ZÁSAD

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás neprodleně informovat (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem). V případě aktualizace zásad ochrany osobních údajů bude původní verze zásad ochrany osobních údajů archivována a bude Vám k ní umožněn přístup.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 24.05.2018.

Aktualizace zásad proběhla dne 06.09.2021.