Jsme nebankovní poskytovatel i samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
OD SAMOTNÉHO ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Veškeré úvěry zprostředkovávané společností Hypo Trading s.r.o. jsou spojené se zajištěním ve formě zřízení zástavního práva k nemovitosti a současně věcného práva zákazu zatížení nemovitosti.

Společnost Hypo Trading s.r.o. vykonává svou činnost samostatného zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na základě udělení oprávnění k činnosti Českou národní bankou. Společnost Hypo Trading s.r.o. je evidována v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Společnost Hypo Trading s.r.o. neposkytuje rady ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru”). V rámci činnosti zprostředkovatele poskytuje společnost Hypo Trading s.r.o. doporučení dle § 3 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o spotřebitelském úvěru.

Uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru se společností Hypo Trading s.r.o. není vázáno na uzavření jakékoliv doplňkové služby. Společnost Hypo Trading s.r.o. tímto informuje spotřebitele o zákazu vázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoliv doplňkovou službou.

Výše odměny placené poskytovatelem zprostředkovateli za zprostředkování úvěru bude uvedena v předsmluvních informacích v souladu s § 94 a násl. zákona o spotřebitelském úvěru.

Výše odměny placené spotřebitelem zprostředkovateli bude stanovena v každém konkrétním případě pevně stanovenou částkou smluvenou mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem v písemné Smlouvě o zprostředkování. Výše této odměny je závislá na několika faktorech, odvíjí se od výše poskytovaného úvěru, od sjednané výše komerčního úroku konkrétním poskytovatelem, od složitosti jednání vedoucích k poskytnutí úvěru a počtu refinancovaných závazků apod.

Jedná-li samostatný zprostředkovatel jménem a na účet spotřebitele na základě smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru a pobírá-li od spotřebitele za tuto činnost odměnu, nesmí současně ohledně spotřebitelského úvěru, který je předmětem této smlouvy, jednat jménem a na účet poskytovatele a pobírat od něj odměnu.

Spotřebitel je oprávněn vyžádat si od zprostředkovatele údaje o výši provize, kterou v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na bydlení poskytují zprostředkovateli jednotliví poskytovatelé, jejichž spotřebitelské úvěry zprostředkovatel zprostředkovává.

Postup pro podání stížnosti/reklamace a vyřízení stížností/reklamací spotřebitelů jako klientů společnosti Hypo Trading s.r.o. je stanoven v „Reklamačním řádu” uveřejněném na internetových stránkách společnosti Hypo Trading s.r.o.

Spotřebitel je oprávněn obrátit se se svým případným nárokem vůči zprostředkovateli mimosoudní cestou na finančního arbitra ČR zřízeného dle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi. Kancelář finančního arbitra sídlí na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1, tel. +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz.

Dohled nad dodržováním povinností zprostředkovatele při zprostředkovávání spotřebitelského úvěru na bydlení vykonává Česká národní banka, sídlem Na Příkopě 28, 11503 Praha 1.