Jsme nebankovní poskytovatel i samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
OD NEBANKOVNÍHO POSKYTOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Veškeré úvěry společnosti Hypo Trading s.r.o. jako nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru (dále také jako „poskytovatel“) jsou poskytovány na základě zajištění ve formě zřízení zástavního práva k nemovitosti a současně věcného práva zákazu zatížení nemovitosti.

Společnost Hypo Trading s.r.o. vykonává svou činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru na základě udělení oprávnění k činnosti Českou národní bankou. Společnost Hypo Trading s.r.o. je evidována v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní banky jako nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru.

Postup pro podání stížnosti/reklamace a vyřízení stížností/reklamací spotřebitelů jako klientů společnosti Hypo Trading s.r.o. je stanoven v „Reklamačním řádu“ uveřejněném na internetových stránkách společnosti Hypo Trading s.r.o.

Spotřebitel je oprávněn obrátit se se svým případným nárokem vůči poskytovateli mimosoudní cestou na finančního arbitra ČR zřízeného dle zákona č. 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi. Kancelář finančního arbitra sídlí na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1, tel. +420 257 042 070, e-mail: arbitr@finarbitr.cz.

Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele při poskytovávání spotřebitelského úvěru vykonává Česká národní banka, sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

PROCES POSKYTOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU:

 • Obdržíme Vaši žádost o úvěr.
 • Proběhne telefonická či osobní konzultace s naším pracovníkem, který Vám nabídne produkty společnosti Hypo Trading s.r.o. a obeznámí Vás s podmínkami Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.
 • K vyřízení Vaší žádosti je nezbytné sdělit úplné a pravdivé informace týkající se Vašich příjmů a výdajů a doložit dokumenty potřebné k posouzení Vaší úvěruschopnosti. Těmi to jsou zejména:
  • Platná pracovní smlouva
  • Výplatní pásky za poslední 3 měsíce předcházející podání žádosti o úvěr, v případě vyplácení mzdy v hotovosti
  • Výpis z účtu za poslední 3 měsíce předcházející podání žádosti o úvěr
  • Výpis z nebankovního a bankovního registru klientských informací (lze zajistit prostřednictvím poskytovatele)
  • Dokumenty k Vašim pravidelným měsíčním výdajům (zejména k výdajům na bydlení, na provoz domácnosti, na splátky jiných závazků, apod.)
 • Po schválení úvěru a před uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení Vám poskytneme tzv. předsmluvní informace.
 • V dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám předložíme návrh smluvních podmínek, které mají být obsahem Smlouvy o spotřebitelském úvěru, v podobě návrhu textu této smlouvy.
 • V případě Vašeho přijetí návrhu smluvních podmínek dojde k uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení a související smluvní dokumentace.
 • Společnost Hypo Trading s.r.o. neposkytuje rady ve smyslu ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“). V rámci činnosti poskytovatele poskytujeme doporučení dle § 3 odst. 1 písm. a) bod 3 zákona o spotřebitelském úvěru.

Účel čerpání spotřebitelského úvěru na bydlení není omezen.

PODMÍNKY PŘEDČASNÉHO SPLACENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv podobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má poskytovatel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Smluvní administrativní a manipulační poplatek za předčasné splacení Úvěru činí 250,- Kč. Sdělí-li spotřebitel kdykoli v průběhu trvání Úvěru poskytovateli svůj úmysl Úvěr předčasně splatit, poskytne poskytovatel spotřebiteli za účelem zvážení důsledků předčasného splacení Úvěru, do 5-ti pracovních dnů písemnou informaci, obsahující:

 • vyčíslení dlužné částky, kterou bude Dlužník povinen v případě předčasného splacení zaplatit, včetně rozdělení na jistinu, úrok, jiné splatné povinnosti ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení a náklady spojené s předčasným splacením,
 • údaje o výši náhrady nákladů poskytovatele související s účelně vynaloženými náklady poskytovatele s předčasným splacením Úvěru,
 • informaci o dalších důsledcích předčasného splacení pro spotřebitele, včetně informace, za jakých podmínek nesmí poskytovatel požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení Úvěru.

Spotřebitel je oprávněn kdykoli po dobu trvání Úvěru, požádat poskytovatele o výpis Úvěru, obsahující výši čerpání, provedené platby, dlužné platby, jakož i výši nesplaceného zůstatku Úvěru, to vše v podobě aktualizované tabulky umoření jistiny Úvěru. Poskytovatel je povinen bezplatně takto aktualizovaný výpis a tabulku umoření jistiny Úvěru spotřebiteli zaslat v souladu s jeho žádostí, a to do 5-ti pracovních dnů.

Žádost o vystavení aktuálního vyčíslení závazku spotřebitele podává spotřebitel poskytovateli písemně či prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.hypotrading.cz. Požádá-li spotřebitel kdykoli v průběhu trvání Úvěru o vyčíslení pohledávek poskytovatele či vyčíslení zůstatku Úvěru nebo celkového splatného závazku Úvěru spotřebitele dle Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, spojené s prohlášením o budoucím zániku zástavního práva smluvního a vedlejších ujednání k zástavnímu právu, vztahujícího se k zastaveným nemovitostem, to vše v souvislosti s budoucím zaplacením či předčasným splacením Úvěru dle Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, vystaví poskytovatel spotřebiteli či zmocněné třetí osobě takové potvrzení do 5-ti pracovních dnů. Smluvní administrativní a manipulační poplatek za vystavení tohoto potvrzení a prohlášení činí 500,- Kč. Každé další takové potvrzení a prohlášení, které si spotřebitel od poskytovatele vyžádá, a které bude vyžadovat aktualizaci údajů na tomto potvrzení a prohlášení (změna v datech splatnosti, změna v částkách apod.), podléhá opětovně stejnému poplatku.

Při oceňování předmětu zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení se předmět zajištění ocení cenou obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku. Ocenění předmětu zajištění zajišťuje společnost Hypo Trading s.r.o. na své náklady.

Uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení se společností Hypo Trading s.r.o. není vázáno na uzavření jakékoliv doplňkové služby. Společnost Hypo Trading s.r.o. tímto informuje spotřebitele o zákazu vázat uzavření Smlouvy o spotřebitelském úvěru s jakoukoliv doplňkovou službou.

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÉ DŮSLEDKY NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ SOUVISEJÍCÍCH SE SMLOUVOU O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

 • Ocitne-li se Spotřebitel kdykoli v prodlení se zaplacením kterékoli měsíční splátky nebo její části, a to déle než 3 dny, je poskytovatel oprávněn vystavit Spotřebiteli „I. upomínku“ a tuto mu zaslat na adresu bydliště či jinou známou kontaktní adresu Spotřebitele. V této I. upomínce poskytovatel Spotřebitele vyzve k zaplacení splátky nebo jejího nedoplatku ve lhůtě 15-ti dnů od řádné splatnosti splátky. Poskytovatel je spolu s vystavením I. upomínky taktéž oprávněn účtovat Spotřebiteli jednorázovou smluvní pokutu za pozdní úhradu splátky nebo její části a za vyhotovení upomínky, a to ve výši 150,- Kč (slovy: jedno sto padesát korun českých), kterou se Spotřebitel zavazuje zaplatit.
 • Neuhradí-li Spotřebitel dlužnou splátku nebo její část ani ve lhůtě 15-ti dnů ode dne její řádné splatnosti, je poskytovatel dále oprávněn vystavit Spotřebiteli „II. Upomínku s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru“ a tuto mu zaslat na adresu bydliště či jinou známou kontaktní adresu Spotřebitele, ve které Spotřebitele vyzve k zaplacení dlužné splátky nebo její části ve lhůtě 30-ti dnů od doručení takové II. upomínky a upozorní Spotřebitele, že nedojde-li k úhradě dlužné splátky nebo její části ani v uvedené lhůtě, dojde k sesplatnění Úvěru. Spotřebitel je povinen tuto dlužnou splátku nebo její nedoplatek uhradit nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení II. upomínky s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru. Spolu s vystavením II. upomínky s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru je poskytovatel taktéž oprávněn účtovat Spotřebiteli jednorázovou smluvní pokutu za pozdní úhradu splátky nebo její části a za vyhotovení upomínky, a to ve výši 350,- Kč (slovy: tři sta padesát korun českých), kterou se Spotřebitel zavazuje zaplatit.
 • Spotřebitel je vždy povinen uhradit dlužnou splátku nebo její část nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení II. upomínky s upozorněním na možné sesplatnění Úvěru. V opačném případě je poskytovatel oprávněn svým úkonem Úvěr sesplatnit a oznámení o sesplatnění zaslat Spotřebiteli na adresu bydliště či jinou známou kontaktní adresu Spotřebitele.
 • Pro případ sesplatnění Úvěru dle veškerých ustanovení Smlouvy o úvěru poskytovatelem, vzniká poskytovateli vůči Spotřebiteli nárok na zaplacení smluvní pokuty za sesplatnění Úvěru, spočívající v zaplacení částky ve výši 1.500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), kterou se Spotřebitel zavazuje zaplatit.
 • Úvěr, který byl dle veškerých ustanovení Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení Spotřebiteli poskytovatelem sesplatněn, včetně vyúčtovaných smluvních pokut dle Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, je Spotřebitel povinen uhradit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení o sesplatnění Úvěru. Tato lhůta bude poskytovatelem v sesplatnění Úvěru stanovena. Tato lhůta je pro Spotřebitele závazná i tehdy, pokud se o sesplatnění Úvěru nedoví, ale toto bude řádně doručováno na poskytovateli známou kontaktní adresu Spotřebitele.
 • Pro případ, že se Spotřebitel ocitne v prodlení se zaplacením sesplatněného Úvěru a všech pohledávek poskytovatele na splatném Úvěru dle veškerých ustanovení Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, sjednávají smluvní strany nárok poskytovatele na účtování a zaplacení následujících nároků:
  • sjednaný smluvní úrok dle Smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, který je poskytovatel oprávněn účtovat z dlužné jistiny Úvěru vyúčtované poskytovatelem při splatnosti Úvěru nebo při sesplatnění Úvěru až do úplného zaplacení Úvěru;
  • úrok z prodlení, a to ve výši stanovené právní předpisem, a to dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., který je poskytovatel oprávněn účtovat z celkové dlužné částky vyúčtované poskytovatelem při splatnosti Úvěru nebo při sesplatnění Úvěru až do úplného zaplacení Úvěru;
  • smluvní pokutu závislou na délce prodlení Spotřebitele s nesplacením celkové dlužné částky vyúčtované poskytovatelem při splatnosti Úvěru nebo při sesplatnění Úvěru, a to smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky, ohledně níž je Spotřebitel v prodlení, kdy takovou smluvní pokutu se Spotřebitel zavazuje poskytovateli zaplatit; výše této smluvní pokuty je omezena násobkem čísla 0,5 a celkové výše Úvěru, nejvýše však částkou 200.000,- Kč;
  • náhradu účelně vynaložených nákladů, které poskytovateli vznikly v souvislosti s prodlením Spotřebitele, zejména náhrada účelně vynaložených nákladů na soudní poplatky, správní poplatky a náklady právního zastoupení podle příslušných právních předpisů.